2634450133(98+)
2634457131(98+)

تحریر دفاتر مالی

تحریر دفاتر مالی

الف . شرکتهای تجاری باید قبل از پایان هر سال مالی اقدام به ثبت و پلمپ دفاتر قانونی خود (دفتر روزنامه / دفتر کل)نزد اداره ثبت شرکت ها ، جهت ...

تحریر دفاتر مالی
۲۴
بهمن