2634450133(98+)
2634457131(98+)

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی

تعریفی در مورد بیمه حق بیمه عبارتی می باشد که از وجوهی که بر طبق قانون تامین اجتماعی و به منظور استفاده از مزایای تامین اجتماعی پرداخته می شود. دولت موظف می باشد ...

۹
بهمن