2634450133(98+)
2634457131(98+)

اخذ گواهی ارزش افزوده

صفحه اصلی / امور مالی و مالیاتی و بیمه / "اخذ گواهی ارزش افزوده"

اخذ گواهینامه ارزش افزوده

گواهینامه ارزش افزوده : گواهینامه ارزش افزوده یک نوع مجوز است. این مجوز برای انجام امور مالی و کارهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده صادر می شود. گواهینامه VAT یا گواهی ...

مالیات بر ارزش افزوده
۵
شهریور

اخذ گواهی ارزش افزوده

گواهینامه ارزش افزوده یک برگه A5 می باشد که از سوی سازمان امور مالیاتی صادر می شود.محتوای اصلی این نامه مجوزی در مورد اخذ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده ...

۹
بهمن