2634450133(98+)
2634457131(98+)

اخذ مجوز استاندارد

صفحه اصلی / امور اداری / "اخذ مجوز استاندارد"

استاندارد ملی ایران و شرایط آن

ابتدا استاندارد را از لحاظ معنایی بررسی می کنیم. استاندارد به معنی نظم و قاعده، قانون و مفاهیم می‌باشد. سازمان اداره استاندارد ملی ایران به عنوان متولی بازرسی فنی و ...

۱۰
بهمن