2634450133(98+)
2634205132(98+)

اخذ گواهی ارزش افزوده

صفحه اصلی / امور مالی و مالیاتی و بیمه / "اخذ گواهی ارزش افزوده"

اخذ گواهی ارزش افزوده

گواهینامه ارزش افزوده یک برگه A5 می باشد که از سوی سازمان امور مالیاتی صادر می شود.محتوای اصلی این نامه مجوزی در مورد اخذ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده ...

۹
بهمن