2634450133(98+)
2634457131(98+)

اخذ مجوز فعالیت (تاسیس)

صفحه اصلی / امور اداری / "اخذ مجوز فعالیت (تاسیس)"

اخذ مجوز فعالیت(تاسیس)

سندی که بر اساس پرسشنامه تکمیل شده و توسط متقاضی صادر می شود را جواز تاسیس می گویند که بیانگر پیش بینی ظرفیت و نوع تولید برای محصول یا گروهی ...

۹
بهمن