مهمترین تکالیف زن و مرد بعد از ازدواج

نوشته شده در تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۵

مهمترین تکالیف زن و مرد بعد از ازدواج

مهمترین تکالیف زن و مرد بعد از ازدواج

مهمترین تکالیف زن و مرد بعد از ازدواج

بعد از ازدواج و تشکیل خانواده زن ومرد نسبت به یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می شوند که عمل نکردن یا برخوردار نشدن از این موارد ،اثرات بدی را بر خانواده میگذارد. طبق قوانین موجود مهمترین حقوق و تکالیف زن و مرد به شرح زیر است:

  1. همین که نکاح به طور صحیح واقع می شود روابط زن و شوهری بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زن و مرد در مقابل همدیگر برقرار می شود.
  2. زن و شوهر باید با یکدیگر به خوبی رفتار کنند.
  3. زن و شوهر باید در تربیت فرزندان به یکدیگر کمک کنند.
  4. در روابط زن و شوهری، ریاست خانواده از خصوصیات شوهر است و اصل بر این است که مرد مدیریت خانواده را برعهده میگرد.
  5. نفقه زن شامل خوراک، پوشاک و مایحتاج زندگی در عقد دائم برعهده شوهر است.
  6. زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکونت داشته باشد مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
  7. شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی (مغایر) مصالح خانوادگی یا حیثیت خود زن باشد منع کند.
  8. زن می تواند در دارایی خود هر تصرفی که می خواهد بکند و نیازی به اجازه شوهر در این امر نیست.

توضیحات تکمیلی مهمترین تکالیف زن و مرد بعد از ازدواج

طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج با عقد لازم دیگر بنمایند. مثلاً می توان شرط کرد هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن می تواند پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

برای اطلاعات بیشتر در امر وکیل در کرج ، وکیل طلاق در کرج ، وکیل خوب در کرج، وکیل طلاق توافقی در کرج و مهمترین تکالیف زن و مرد بعد از ازدواج و …. با وکلای موسسه حقوقی درسا در تماس باشید.