روش ثبت شرکتهای خارجی

نوشته شده در تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا  به روش ثبت شرکتهای خارجی و روش ثبت شعبه شرکتها خارجی طبق قوانین ثبت شرکت‌ها می‌پردازند.

 

روش ثبت شرکتهای خارجی

روش ثبت شرکتهای خارجی

روش ثبت شرکتهای خارجی

مطابق ماده ٣ قانون ثبت شرکتها فعالیت شرکتهای خارجی درایران و منوط به قانونی بودن آنها در کشور اصلی خود و ثبت در اداره ثبت اسناد تهران است.و اداره ثبت اسناد تهران با بررسی مدارک لازم از قبیل گواهی اداره ثبت محل و یا گواهی دفتر ثبت تجارتی قانونی بودن شرکت را در کشور اصلی خود احراز می نماید تا در صورت عدم منع ثبت ، مراحل ثبت آن صورت گیرد.

روش ثبت شعبه شرکتهای خارجی

اگر شرکت خارجی ثبت شده درایران تقاضای تاسیس شعبه را نیز داشته باشد باید اظهارنامه ثبت به فارسی ، مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران و سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است را تقدیم نماید (ماده ٨ اظهارنامه).

تبصره – ممکن است تقاضای ثبت شعبه درضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید دراین صورت تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

در صورت هر گونه سوال و اطلاعات بیشتر در مورد روش ثبت شرکتهای خارجی و روش ثبت شعبه شرکت خارجی میتوانید با کارشناسان موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید همچنین میتوانید مراحل امور دیگر خود نظیر ثبت برند ، ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی را به وکلای حقوقی درسا بسپارید.