2634450133(98+)
2634457131(98+)

تشریفات قانونی ثبت شرکت‏ ها و مالکیت‏ های صنعتی و معنوی

۱۲
فروردین
5462 بازدید
3 دیدگاه
موسسه حقوقی درسا با کادری مجرب که تمامی قوانین را از بر هستند ثبت شرکت در کرج

تشریفات قانونی ثبت شرکت‏ ها

با ثبت شرکت در کرج درساثبت در کسب و کار خود آسوده خاطر شوید. در ادامه به بررسی تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی میپردازیم.

ماده ۴ـ هر شرکت یا مؤسسه‏ ای که درمنطقه ثبت شود ومرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد ثبت شرکت ایرانی و ثبت شده درمنطقه محسوب می‏ شود.

تبصره ۱ـ از تاریخ اجرای این تصویب‏نامه هر شرکت یا مؤسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی درمنطقه به فعالیت‏های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین ومقررات جاری آن کشور – به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور – شرکت قانونی محسوب شود ودر واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.
تبصره ۲ـ هر شرکت یا مؤسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویب‏نامه در منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعالیت‏های اقتصادی اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این تصویب‏نامه تقاضای ثبت نماید. در غیر این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضامنا مسؤول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

ماده ۵ ـ انواع شرکت‏ها ومؤسسات غیرتجاری مذکور در قانون تجارت وسایر قوانین ایران می‏توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت‏ها تحت قوانین موضوعه امکان‏پذیر است.

ماده ۶ ـ تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب‏نامه و دستورالعمل‏های اجرایی آن تطبیق دهند. در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود.

دستورالعمل ‏اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می‏ شود.

تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق ومدارک مربوط به اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده‏اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی (اقامتگاه) آنها، منطقه است .

از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده‏اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می‏کند، همچنین سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نام های مشابه برای ثبت شرکت‏ در کرج با واحدهای ثبتی مناطق همکاری خواهند نمود.

ماده ۷ـ ثبت شرکت و مؤسسه درمنطقه با ارایه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد آمد:
۱ـ اظهارنامه ثبت
۲ـ اساسنامه شرکت
۳ـ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
۴ـ صورتجلسه اولین جلسه هیأت مدیره
۵ ـ گواهی بانکی ازیکی ازبانک‏های منطقه مبنی بر تودیع حداقل %۳۵سرمایه نقدی
۶ ـ مجوز فعالیت درمنطقه که توسط سازمان صادر شده باشد.
تبصره ۱ـ درمورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه وارایه اصل اختیارنامه نمایندگی و مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آنها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی ) به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور( رعایت شده باشد ضرورت دارد، همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند شرکت درکشور متبوع را به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند.
تبصره ۲ـ کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده (۸) این تصویب‏نامه توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود.
تبصره ۳ـ در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق‏الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهی مربوط صورت خواهدگرفت.

ماده ۸ ـ اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی‏های اشخاص حقوقی خارجی علاوه برقید تاریخ و امضاء باید حاوی نکات زیر باشد:
۱ـ نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن
۲ـ نوع شرکت یا مؤسسه وموضوع فعالیت آن
۳ـ مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه درخارج از ایران
۴ـ تابعیت شرکت یا مؤسسه
۵ـ میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه
۶ـ آخرین بیلان مالی شرکت یا مؤسسه
۷ـ مرجع ثبت، شماره محل (شهر وکشور) و تاریخ ثبت شرکت یامؤسسه در خارج از ایران
۸ـ فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال درمنطقه
۹ـ سایر شعب و نمایندگی‏های شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامی مدیران هرکدام (در صورت تأسیس)
۱۰ـ اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت‏دار دریافت کننده ابلاغ‏ها و اخطاریه‏ها
۱۱ـ قبولی مدیر یا مدیران شعب ونمایندگی‏ها ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۷) این تصویب‏نامه
۱۲ـ نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا اداره‏ کنندگان شرکت یا مؤسسه
تبصره ـ نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل داده شده باشد تسلیم شود.

ماده ۹ـ اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و براساس قوانین ومقررات حاکم درمنطقه، فعالیت می‏نمایند. واحد ثبتی سازمان موظف است سندی مشعر برثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آنها که ممهور به مهرواحد ثبتی است، به تقاضاکننده ثبت بدهد.

ماده ۱۰ـ اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیأت مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا مؤسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسؤولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.

ماده ۱۱ـ هر ذینفعی می تواند از مندرجات پرونده‏های ثبتی مربوط اطلاع یافته تقاضای دریافت رونوشت مصدق نماید.

ماده ۱۲ـ واحدثبتی موظف است مراتب ثبت شرکت در کرج یا مؤسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف ۱۰روز ازتاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.

ماده ۱۳ـ تقاضای ثبت علایم واسامی تجاری – صنعتی و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی درمنطقه به موجب اظهارنامه صورت می‏ گیرد و شرایط ثبت آن در واحد ثبتی طبق دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهدبود.

ماده ۱۴ـ کلیه اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون تجارت به اموربازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یامدیران خود را مطابق مقررات این تصویب‏نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند.

ماده ۱۵ـ ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحدثبتی انجام می‏ گیرد و حاوی نکات زیر می ‏باشد به عمل می ‏آید:
۱ـ نام و نام خانوادگی بازرگان
۲ـ تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه ومحل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی
۳ـ تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحمیل تابعیت دیگر وتاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور
۴ـ تاریخ ورود به منطقه و شماره ومحل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی
۵ـ اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی
۶ـ شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب بند) (۵ماده ) (۳این تصویب‏نامه به عمل آمده است.
۷ـ رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد
۸ـ سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت، علایم تجاری، کتاب رمز تجارتی و غیره.

ماده ۱۶ـ واحد ثبتی مکلف است، پس از مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی، ظرف حداکثر دو روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهارکننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذی‏ربط در سازمان ارسال کند.

ماده ۱۷ـ اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هرگونه تغییراتی را در مفاد اظهارنامه، طی اظهارنامه جدیدی که در سه نسخه تنظیم می‏شود تهیه و به واحد ثبتی سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گردد.

ماده ۱۸ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این تصویب‏نامه اسم خود را ثبت می‏نمایند مکلفند در سربرگ اوراق تجارتی و برگ‏های فروش و سفارش وهرنوع اسناد ومدارک تجارتی که به کار می‏برند ضمن درج عنوان تجارتی، شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.

سایر مقررات در ثبت شرکت در کرج

ماده ۱۹ـ پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی وحقوقی طبق دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تعیین می‏شود صورت گرفته و پس از امضای نماینده واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.

ماده ۲۰ـ هزینه‏های مربوط به ثبت شرکت در کرج ، مؤسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجاری وغیرتجارتی به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه می‏شود، دریافت می‏ گردد.

ماده ۲۱ـ از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این تصویب‏نامه، بنا به تقاضای سازمان، توسط نیروی انتظامی منطقه جلوگیری به عمل خواهد آمد. در هرصورت این گونه اقدامات رافع مسؤولیت مدیران شرکت یا مؤسسه و اشخاص حقیقی متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.

ماده ۲۲ـ دستورالعمل‏ های اجرایی این تصویب‏نامه و فرم‏ های چاپی مربوط توسط سازمان هر منطقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویب‏نامه تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.

موسسه حقوقی درسا با کادری مجرب که تمامی قوانین را از بر هستند شما را در ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج یاری می کنند.

 

3 پاسخ به “تشریفات قانونی ثبت شرکت‏ ها و مالکیت‏ های صنعتی و معنوی”

 1. suppertime گفت:

  Hey there would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs
  and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 2. blowing گفت:

  Greetings from Idaho! I’m bored at work so I decided to check
  out your site on my iphone during lunch break. I enjoy the
  info you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, fantastic blog!

 3. indicating گفت:

  It’s fantastic that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our discussion made at this time.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *